Athbhreithniú Straitéiseach Iarnróid Uile-Oileáin

Páipéar Comhairliúcháin

Más mian leat breathnú ar leagan PDF den suíomh gréasáin i nGaeilge, ina bhfuil leaganacha Gaeilge de na grafaicí go léir, is féidir é a íoslódáil anseo.

RÉAMHRÁ

Brollach na n-Airí

Creidimid go láidir in acmhainneacht an t-iarnród chun cur le forbairt shóisialta agus eacnamaíoch ar fud oileán na hÉireann, ag soláthar nascachta níos tapa agus níos minice, ag nascadh pobail, chomh maith le cuidiú linn ár gcuspóirí uaillmhianacha gníomhaíochta aeráide a bhaint amach.

Chun leas a bhaint as an acmhainneacht sin, creidimid ansin go gcaithfear scrúdú cuimsitheach agus oibiachtúil a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh iarnród tairbhí a sholáthar ar fud oileán na hÉireann agus is é sin an fáth go bhfuilimid ag tabhairt faoin Athbhreithniú seo.

Leathnaíonn an tAthbhreithniú ar an tiomantas faoin gcomhaontú Deich mBliana Nua, Cur Chuige Nua chun scrúdú a dhéanamh ar indéantacht nasc iarnróid luas ard / níos airde idir Béal Feirste, Baile Átha Cliath agus Corcaigh agus féachfaidh sé ar bhealaí chun ár mbonneagar iarnróid reatha a fheabhsú, lena n-áirítear indéantacht luasanna ard/níos airde agus leictriú, naisc níos fearr leis an Iarthuaisceart, agus ról an iarnróid i ngluaiseacht éifeachtach earraí.

Tabharfaidh na torthaí cur chuige bunaithe ar fhianaise dár Ranna maidir le seirbhísí iarnróid ísealcharbóin a sholáthar agus líonra níos láidre a thógáil chun tacú le fás inbhuanaithe ar fud oileán na hÉireann.

Is é aidhm an tAthbhreithniú seo, agus an fianaise a bheidh mar bhonn leis, na comhbhabhtálacha i dtorthaí a thaispeáint i gcoinne cuspóirí le haghaidh roghanna malartacha líonra, ag leagan amach creat infheistíochta féideartha do na blianta amach romhainn. Taispeánfaidh an tAthbhreithniú seo an difríocht i dtorthaí rogha líonra a bhfuil uisce gorm soiléir eatarthu, ag cinntiú go dtuigeann páirtithe leasmhara tionchar na gcuspóirí iomaíocha chun cabhrú lenár gcinnteoireacht.

Tuigimid cé chomh luachmhar is atá comhairliúchán le hAthbhreithniú ar an méid seo a fhorbairt, agus sin an fáth go bhfuil rannpháirtíocht mar chuid riachtanach den phróiseas.

Sa Pháipéar Comhairliúcháin seo, tugaimid cuireadh do gach duine a dtuairimí a roinnt.

Cé go gcuirtear roinnt ceisteanna, iarraimid ar rannpháirtithe saincheisteanna eile a ardú a chreideann siad a chabhróidh leo an tAthbhreithniú a fhorbairt. Cuideoidh na freagraí ar an bpáipéar seo le forbairt líonra iarnróid feabhsaithe ar an oileán a threorú.

Táimid ag tnúth le cloisteáil uait.

Eamon Ryan T.D. An tAire Iompair

Eamon Ryan T.D.
An tAire Iompair

Nichola Mallon MLA An tAire Bonneagair

Nichola Mallon MLA
An tAire Bonneagair